Millenniumdoelstellingen

Inleiding

Nederland heeft haar beleid duidelijk vastgelegd in de internationale millenniumdoelstellingen die men in 2015 hoopt te halen.De strategie om deze doelstellingen te halen is niet duidelijk. In dat verband passen ook onderstaande voorstellen en adviezen. Vooral de constatering in de beleidsnotitie van de Minister: “Sub-Sahara Afrika is het enige werelddeel dat sinds decennia over het algemeen een dalende levensstandaard kent. De armoede is er dieper en breder dan in andere continenten. De omvang van de problemen is groot”, is voor de Stichting Hakuna Matata een uitdaging om juist om o.a. in Namentenga, de armste provincie van Burkina Faso de problemen goed aan te pakken. Ondergetekende kent een aantal van de landen in dat gebied als Burkina Faso en Mali “van binnen uit”. Met zowel de armste mensen in de landelijke gebieden als de lokale en nationale leiders is al jaren ( vanaf 1991) gesproken over de problemen en mogelijke oplossingen.

duurzame ontwikkeling

Duurzaam is een juiste benaming voor een ontwikkeling die van belang is voor generaties van mensen.In dat verband dient men de prioriteiten van de verschillende zaken goed op elkaar af te stemmen.

Voeding gaat b.v. voor onderwijs en na onderwijs dient werkgelegenheid te komen. Gezondheidszorg is een apart vraagstuk.

  1. De stichting Hakuna Matata stimuleert landbouwprojecten in Bonam. Door de aanleg van een barrage in de ’90-er jaren is er water. Het aanleggen van akkers met irrigatiekanalen is in volle gang; een lust voor het oog! Droge gedegradeerde grond wordt ontgonnen, uitwerpselen van dieren worden verzameld gestampt en met water vermengd door de aarde gemengd. Door het irrigatiesysteem kan vrijwel het gehele jaar door geplant en geoogst worden. Voedselzekerheid is hier gerealiseerd.
     
  2. De stichting Hakuna Matata stimuleert het onderwijs en met name het beroepsonderwijs! Met ouders is regelmatig overleg. Ouders zijn kritisch want onderwijs vraagt van hen een investering, zeker als men veel kinderen heeft! Hun probleem is b.v. dat hun kinderen na de basisschool vaak in het gezin terugkomen en meehelpen op het land en in de huishouding net als de kinderen die niet naar school zijn gegaan. Generaties kinderen hebben na de basisschool niet verder kunnen leren en zijn gefrusteerd geraakt! Zie hiervoor b.v. het rapport van sept 2003 van het ministerie van ontwikkelingssamenwerking “Towards Effective Partnership in Basic Education in Burkina Faso” ISBN 90-5328-323-4 of ordercode OSDR0509/E en dan vooral de conclusies, o.a. op blz 101 over “profound frustration of children after primary school if not followed by other forms of education ……….”enz! De wens van ouders om de kinderen na de basisschool een beroep te laten leren heeft Hakuna Matata gerealisserd door een ‘‘collège d’enseignement technique” in Boulsa te stichten en te bouwen. Een land moet zichzelf ook duurzaam ontwikkelen en dat kan niet zonder beroepsonderwijs.
     
  3. De stichting Hakuna Matata ondersteunt een vrouwengroep die in de dorpen van Namentega voorlichting geeft. Gezondheid komt, voor sommigen wellicht vreemd, op een derde plaats. Binnen het onderwijs kan al een eerste aanzet gegeven worden om via goede lessen en voorlichting op de basisschool te werken aan een duurzame verbetering van de gezondheidssituatie. Voedselzekerheid en goed drinkwater zijn bepalen natuurlijk voor een groot deel de gezondheidstoestand. Het effect van de verbetering van de algemene medische zorg in de ontwikkelingslanden heeft er mede toe geleid dat in veel landen sprake is van bevolkingstoename. Deze bevolkingstoename is mede een oorzaak van de groeiende armoede. Grote gezinnen op het platteland met veel kinderen, betekent dat dezelfde landbouwpercelen van een dorp, die vroeger vaak voldoende opbracht voor b.v. 300 mensen, nu na enkele generaties voedsel moet opleveren voor b.v. 2000 mensen. In dit verband is de oorzaak van de degradatie van het milieu, waarover wordt gesproken in één van de beleidsnotities, duidelijk! Men gaat mede om die redenen op zoek naar meer landbouwgrond, wat tot gevolg heeft dat de natuur, flora en fauna, ook in de breedte verder onder druk komt te staan! We zien dit b.v. heel duidelijk rond de beschermde wildparken. Voorlichting op het gebied van - family-planning - is van het grootste belang juist in de strijd tegen de armoede! Dit komt ook de gezondheid èn de positie van de vrouw ten goede. De strijd tegen de besnijdenis moet worden voorgezet evenals de strijd tegen AIDS. Gelukkig heef dat al een vaste plaats gekregen op de agenda van de ontwikkelingssamenwerking. Het ministerie van onderwijs zou men kunnen adviseren om ook aandacht te vragen voor het onderwerp gezondheid in het basisonderwijs.

armoedebestrijding

Onder de paraplu van armoedebestrijding komen de voorgaande zaken samen. Armoedebestrijding is dus een complexe materie. Bestrijding dient een activiteit aan de basis van de samenleving te zijn. Onze overtuiging is dat vrijwel alle ontwikkelingshulp niet terecht komt bij de onderste arme laag van de bevolking. Ministeries die het ontwikkelingsgeld ontvangen en zelf uitgeven, hebben zo hun eigen prioriteiten en dat is de armste bevolkingsgroep niet. Het zijn vaak de kleine hulporganisaties , zoals hier bijeen, die daar aan de basis actief zijn en die ook zien dat de overheid deze onderlaag van de bevolking over het hoofd ziet. De gewone burger in Nederland wil over het algemeen ook juist dat deze groep mensen wordt geholpen. Via de televisie worden zij met beelden van armoede, honger en ziekte geconfronteerd. Die beelden worden ook weer gebruikt om fondsen te werven. Men vraagt zich zo langzamerhand af wanneer op dat gebied eens een keer succes wordt geboekt. Wij als kleine organisaties kunnen die directe resultaten laten zien.

Namens de Stichting Hakuna Matata vraag ik hierbij aan de Minister om ons werk, dat wij als kleine stichtingen in Burkina Faso uitvoeren conform de millenniumdoelstellingen, te steunen.

Jan Vervoort
Voorzitter Stichting Hakuna Matata
Minkmaatstraat 316
7531 BD Enschede
ir.vervoort@planet.nl

Posted by:

Share: